Gdy produkt (Przyrost, Inkrement, ang. Incerement) jest już przygotowany, odbywa się Przegląd Sprintu (ang. Sprint Review). Jest to spotkanie, w którym uczestniczy cały Zespół Scrum (Deweloperzy, Product Owner i Scrum Master) oraz wszyscy zainteresowani interesariusze i użytkownicy. Jego maksymalny czas trwania to 4 godziny, przy Sprintach krótszych niż miesiąc zazwyczaj jest ono krótsze (dobry wskaźnik to 1h na tydzień Sprintu).

Celem Przeglądu Sprintu jest sprawdzenie (ang. inspect) co przyniósł Sprint – jaką wartość udało się uzyskać, aby na bazie tej wiedzy oraz informacji przekazanych przez uczestników (np. o nowych potrzebach, warunkach rynkowych, możliwościach technologicznych itd.) zdecydować, jak powinien przebiegać dalszy rozwój produktu.

Chociaż w trakcie Przeglądu Sprintu Developerzy mogą opowiedzieć jak przebiegała praca w Sprincie – co poszło dobrze, jakie problemy napotkano i jak je rozwiązano – to niejako wbrew swej nazwie spotkanie to nie koncentruje się na analizowaniu przebiegu Sprintu, lecz skupia się na aktualnym stanie produktu. Podczas Przeglądu Sprintu Zespół Srum przedstawia najnowszy ukończony Przyrost, często pokazując (demonstrując) jego działanie. Przegląd Sprintu nie ma jednak charakteru demo – celem ewentualnego pokazu jest zapoznanie uczestników (przede wszystkim interesariuszy) z aktualnym stanem produktu poprzez pokazanie jakie funkcje są w nim obecnie dostępne. Poza pokazem Product Owner omawia także aktualny stan Backlogu Produktu, a także – jeśli jest to potrzebne – prognozy co do dalszego postępu prac.

Co oczywiste, Product Owner powinien jeszcze przed Przeglądem Sprintu wiedzieć, jaki Przyrost udało się wytworzyć, czy Cel Sprintu został osiągnięty oraz które z wymagań zostały zrealizowane. Sam Przyrost musi zatem powstać przed rozpoczęciem Przeglądu, a spotkanie to zdecydowanie nie jest miejscem, gdzie Product Owner „rozlicza się” z Developerami z wykonanych prac. W czasie Przeglądu Sprintu cały Zespół Scrum informuje interesariuszy o wartości, jaką dla nich wytworzył.

Istotą Przeglądu Sprintu jest dyskusja następująca po zapoznaniu się interesariuszy ze stanem produktu. Najczęściej jej owocem jest dodanie do Backlogu Produktu nowych pomysłów i wymagań oraz zmiany w kolejności na nim. Mogą jednak być podjęte inne decyzje, na przykład o wydaniu produktu (jeśli nie dzieje się to automatycznie dla każdej nowej wersji, bo wówczas wydanie następuje jeszcze przed Przeglądem Sprintu), o zwiększeniu lub zmniejszeniu Zespołu albo liczby Zespołów, czy wreszcie o przerwaniu przedsięwzięcia. W dyskusji tej bierze się pod uwagę nie tylko stan produktu i planów jego rozwoju (Backlog Produktu), ale także posiadane informacje o czynnikach zewnętrznych wpływających na produkt (np. reakcja klientów/użytkowników na wprowadzone zmiany, zmiana budżetu itp.).

Także i tutaj widzimy empiryzm w działaniu – interesariusze dokonują przeglądu (ang. inspect) produktu i całego przedsięwzięcia, by następnie dokonać dostosowania (ang. adapt) dalszych prac nad nim. Kluczowe przy tym jest, by w czasie Przeglądu jasno rozgraniczyć to, co ukończone, od tego, co ukończone nie jest. Przegląd Sprintu zdecydowanie nie jest miejscem do pokazywania i omawiania częściowo zrealizowanych funkcji produktu – jeśli nie są gotowe do użycia, wymagania związane z nimi powracają do Backlogu Produktu na takie miejsce, jakie Product Owner uzna za odpowiednie.

W wielu Zespołach Scrum w czasie Sprintu wytwarzany jest szereg kolejnych Przyrostów, z których każdy jest rozwinięciem poprzedniego (dodaje do niego nowe funkcjonalności i cechy). W takim przypadku w czasie Przeglądu Sprintu dyskutowany jest ostatni z takich Przyrostów.

Scrum nie wiąże decyzji o użyciu (wydaniu) produktu z Przeglądem Sprintu: każdy Przyrost, gdy już powstanie, może zostać użyty, jeśli zdecyduje o tym Product Owner (oczywiście w porozumieniu z Developerami, którzy informują go o powstaniu Przyrostu). W ciągu Sprintu kolejne wersje produktu mogą być udostępnione użytkownikom (wydane) wielokrotnie. W trakcie Przeglądu Sprintu możliwa jest wtedy dyskusja nie o potencjalnie używalnym produkcie, ale o produkcie już używanym, dla którego być może udało się nawet zebrać jakieś miary wskazujące na to, jak jest wykorzystywany.