Gdy produkt (przyrost, inkrement) jest już przygotowany, odbywa się Przegląd Sprintu (Sprint Review). Jest to spotkanie, w którym uczestniczy Zespół Deweloperski, Product Owner, Scrum Master oraz wszyscy zainteresowani interesariusze i użytkownicy. Jego maksymalny czas trwania to 4 godziny, przy sprintach krótszych niż miesiąc zazwyczaj jest ono krótsze (dobry wskaźnik to 1h na tydzień sprintu).

Chociaż Zespół Developerski może opowiedzieć jak przebiegała praca w sprincie – co poszło dobrze, jakie problemy napotkano i jak je rozwiązano – to niejako wbrew swej nazwie spotkanie to nie koncentruje się na analizowaniu przebiegu sprintu, lecz skupia się na aktualnym stanie produktu. Podczas Przeglądu Sprintu zespół przedstawia ukończony właśnie inkrement, często pokazując (demonstrując) jego działanie. Przegląd Sprintu nie ma jednak charakteru demo – celem ewentualnego pokazu jest zapoznanie uczestników (przede wszystkim interesariuszy) z aktualnym stanem produktu poprzez pokazanie jakie funkcje są w nim obecnie dostępne. Poza pokazem Product Owner omawia także aktualny stan backlogu produktu, a także – jeśli jest to potrzebne – prognozy co do dalszego postępu prac.

Istotą przeglądu sprintu jest następująca na kanwie zapoznania się ze stanem produktu dyskusja co do dalszych losów przedsięwzięcia. Najczęściej jej owocem jest dodanie do backlogu produktu nowych pomysłów i wymagań oraz zmiany w kolejności na nim. Mogą jednak być podjęte inne decyzje, na przykład: o wydaniu produktu (jeśli nie dzieje się to automatycznie dla każdej nowej wersji – wówczas wydanie następuje jeszcze przed przeglądem sprintu), o zwiększeniu lub zmniejszeniu zespołu albo liczby zespołów, czy wreszcie o przerwaniu przedsięwzięcia. W dyskusji tej bierze się pod uwagę nie tylko stan produktu i projektu (backlog), ale także posiadane informacje o czynnikach zewnętrznych wpływających na produkt (np. reakcja klientów/użytkowników na wprowadzone zmiany, zmiana budżetu itp.).

Także i tutaj widzimy empiryzm w działaniu – interesariusze dokonują przeglądu (inspect) produktu i całego przedsięwzięcia, by następnie dokonać dostosowania (adapt) dalszych prac nad nim.